• Centrum Turystyki i Edukacji
20 lat z Wami!

Dodatkowe informacje

Turystyka

1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Niniejsze warunki wraz z ramowym programem imprezy stanowią integralną część "Umowy-Zgłoszenia".

1.2 Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania "Zgłoszenia-Umowy" przez Klienta, uprawnionego pracownika biura podróży i wpłaty określonej zaliczki. Za osobę niepełnoletnią umowę podpisuje jej prawny opiekun lub pełnoletnia osoba upoważniona. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.

1.3 ACTIV zobowiązuje się do solidnego świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie i przyjętym w formie zgłoszenia zamówienia klienta .

1.4 Klientem w myśl tych warunków jest osoba podpisująca umowę z biurem, uczestnikiem zaś jest każda osoba biorąca udział w imprezie organizowanej przez ACTIV.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 Z chwilą zawarcia umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości imprezy.

2.2 II rata czyli dopłata do całości ceny imprezy powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Brak wpłaty należnej ACTIV w obowiązujących terminach powoduje wykluczenie z imprezy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika .

2.3 Jeśli zakup imprezy nastąpił na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient zobowiązany jest wpłacić 100% kwoty.

2.4 Klient wpłaca należność na rzecz ACTIV w jego siedzibie, u przedstawicieli, przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy ACTIV.

2.5 Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do uczestnika włącznie po dołączeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient może nie zgodzić się na wzrost ceny, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy i zwrotem wpłaconej kwoty.

2.6 Ceny podane w walutach obcych są przeliczane według kursu NBP z tabeli pieniądz- sprzedaż z dnia ostatniej wpłaty

2.7 Po podpisaniu umowy klient nie może korzystać z promocji ogłoszonych po tym terminie.

3. REALIZACJA UMOWY

3.1 Uczestnik powinien posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy (paszport ważny co najmniej 6 m-cy od daty wyjazdu) oraz dowód wpłaty należności za imprezę.

3.2 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.

3.3 W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy lub kierownika kolonii, obozu. ACTIV zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Wszelki koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu kolonii, uczestnik imprezy zostanie wydalony z imprezy bez zwrotu kosztów, a rodzice lub opiekunowie prawni zostaną obciążeni wszystkimi kosztami związanymi z powrotem dziecka m.in. kosztami transportu, opieki w czasie podróży.

3.4 Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązuje się pokryć straty powstałe z tego tytułu w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3.5 ACTIV nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zgubienia lub kradzieży z winy klienta.

3.6 W przypadku zakupienia przez klienta kolonii i obozów młodzieżowych Klient zobowiązuje się do dostarczenia karty kolonijnej w określonym przez ACTIV terminie, zawierającej pełne dane uczestnika (obowiązkowo PESEL) i zabrania przez uczestnika aktualnej legitymacji szkolnej.

3.7 Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w trakcie imprezy z własnej winy. 3.8 W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie zmianę kolejności lub rodzaju świadczeń jeśli nowe świadczenia są na podobnym lub lepszym standardzie. O dokonanej zmianie organizator ma obowiązek natychmiast poinformować Klienta .

4. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

4.1 Rezygnacja z imprezy turystycznej następuje w momencie złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia . Za datę rezygnacji przyjmuje się: A) dzień jej wpływu do biura ; B) dzień nie wykonanie przez uczestnika czynności określonych umową ; b) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli uczestnik nie weźmie w niej udziału;

4.2 Nie pobiera się kosztów rezygnacji (poza opłata manipulacyjną ), jeżeli Klient, w momencie odstąpienia od umowy , wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w danej imprezie , której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.

4.3 W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się potrącenia wynikające z poniesionych kosztów

5. UBEZPIECZENIA

5.1 Zawierając powyższą Umowę Klient deklaruje, że jego stan zdrowia i innych osób objętych umową umożliwia udział w imprezie turystycznej, zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji lekarskiej

5.2 Klient ma prawo do zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej, która pozwoli mu na rezygnację z imprezy z przyczyn losowych bez ponoszenia wysokich kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Szczegóły są udzielane w biurach sprzedających ofertę ACTIV.

5.3 Biuro Turystyki ACTIV oświadcza, że jako organizator turystyki posiada Gwarancję Ubezpieczeniową w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie na warunkach i w zakresie określonych w Ustawie o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. ODWOŁANIE IMPREZY I SPRAWY SPORNE

6.1 ACTIV ma prawo do odwołań imprezy z przyczyn od siebie nie zależnych: siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojna), decyzje władz państwowych lub innych instytucji.

6.2 ACTIV ma prawo do odwołania imprezy, wyjazd z danego miasta lub innej usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy w formie pisemnej. W przypadku odwołania imprezy ACTIV może zaproponować ofertę zastępczą lub zwraca wpłacone przez Klienta należności bez potrąceń. Wybór opcji należy do klienta.

6.3 Reklamacje dotyczące realizacji umowy winny być zgłoszone indywidualnie, wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje winna zawierać uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody. 6.4 ACTIV na prawidłowo złożone reklamacje odpowie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

6.5 ACTIV nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie lub zmiany w programu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych ( np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania siły wyższej lub inne), nie odpowiada za okoliczności wynikłe z winy Klienta oraz świadczeń fakultatywnych wykonywanych przez innych touroperatorów.

6.6 Nieważność pojedynczych postanowień umowy- zgłoszenia lub niniejszych warunków nie narusza ważności całej umowy.

6.7 Sprawy nieuregulowane w umowie rozstrzygają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Cywilny lub sąd właściwy dla danej sprawy.

Sklep internetowy

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Centrum Edukacji i Turystyki ACTIV, dostępny pod adresem internetowym www.oferta.turystyka.pl, prowadzony jest przez Przemysława Zbytka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Turystyki i Edukacji, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Turystyki i Edukacji ACTIV Przemysław Zbytek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 953-146-18-85

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.oferta.turystyka.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@oferta.turystyka.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 52376-56-30

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1090 1896 0000 0001 4377 2845

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w systemach windows i IOM

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię i nazwisko, adres mail, telefon, adres, miejscowość, kod pocztowy, nazwę firmy i nip do faktury

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Użytkowanie strony

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Janusza Kuliga prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Turystyki i Edukacji ACTIV Przemysław Zbytek zwany dalej ACTIV za pośrednictwem portalu: www.oferta.turystyka.pl prowadzi działalność gospodarczą jako organizator turystyki w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego pod nr 101, oraz sklep internetowy.

2. ACTIV prowadzi działalność pod stacjonarnym adresem: Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz; NIP: 953-146-18-85,

3. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:

1) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w imprezie turystycznej z ACTIV lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie zawartej
w zakresie stosowania Ustawy;

2) umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana między ACTIV a Podróżnym,

3) impreza – impreza turystyczna organizowana przez ACTIV,

4) ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361).

5) portal – strona internetowa ACTIV L dostępna pod adresem: www.oferta.turystyka.pl

Bezpośredni kontakt Podróżnego we wszelkich sprawach związanych z działalnością ACTIV jako organizatora turystyki I SPRZEDAWCY jest możliwy:

1) drogą telefoniczną pod nr. tel. 52 376-56-30

2) przez adres poczty elektronicznej: BIURO@OFERTA.TURYSTYKA.PL 

3) drogą pocztową na adres FIRMY.

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

1. Zawarte na Portalu ACTIV informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną z ACTIV jest możliwe dla Podróżnego spełniającego następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym ACTIV:

1) szerokopasmowe łącze internetowe;

2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;

3) aktywne konto e-mail.

3. Podróżny w celu zawarcia umowy z ACTIV składa wstępne zapytanie w jednej z dwóch możliwych form:

1) przez przesłanie przez Podróżnego wstępnego zapytania na adres poczty elektronicznej ACTIV lub przez dostępny na Portalu formularz: zapytaj o ofertę,

2) przez kontakt telefoniczny.

4. ACTIV zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Podróżnego, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 

5. Po otrzymaniu wstępnego zapytania Podróżny otrzymuje od ACTIV z jego adresu poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania wstępnego zapytania.

6. ACTIV przesyła Podróżnemu w terminie do 7 dni roboczych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej dokument – umowę-zgłoszenie. Do zawarcia umowy między ACTIV a Podróżnym dochodzi na skutek otrzymania przez ACTIV skanu podpisanego przez Podróżnego umowy–zgłoszenia w terminie wskazanym w umowie-zgłoszeniu. 

7. Składanie ACTIV ofert zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

8. ACTIV  przesyła Podróżnemu drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez Ustawę informacje.

ZASADA PŁATNOŚCI 

Podróżny dokonuje zapłaty ceny w sposób indywidualnie określony w umowie-zgłoszeniu.

WYŁĄCZENIE ZASTOSOWANIA USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA (w tym wskazanego w tej ustawie prawa odstąpienia od umowy)

W przypadku gdy stroną zawieranej umowy jest konsument, ACTIV  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
(t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 683 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do umowy o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu Ustawy. Oznacza to m.in., że Podróżnemu nie przysługuje wskazane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

REKLAMACJA 

1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości ACTIV na maila biuro@oferta.turystyka.pl lub wskazane wyżej adresy stacjonarne.

2. W przypadku reklamacji składanych na podstawie Ustawy, zastosowanie znajdują zasady określone w Ustawie oraz warunkach uczestnictwa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Podróżnego jest ACTIV.
2. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego odbywa się w celu realizacji umowy, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego będzie trwało nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Dane osobowe Podróżnego mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, firmom ubezpieczeniowym, poradniom terapeutycznym i terapeutom prowadzącym zajęcia na turnusie.
5. Podanie przez Podróżnego danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.
6. Podróżnemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podróżny ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

Korzystający ze strony internetowej: www.oferta.turystyka.pl  zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakazuje się dostarczania przez Podróżnych w związku z korzystaniem z Portalu treści o charakterze bezprawnym. W związku z korzystaniem z usług portalu nie istnieją żadne szczególne zagrożenia. ACTIV  zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu w związku ze świadczonymi przez ACTIV usługami może wiązać się z ogólnym zagrożeniem po stronie Podróżnego jako użytkownika Internetu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

Wydana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki ACTIV z siedzibą w Bydgoszczy: 85-090 Bydgoszcz ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 10, NIP 953-146-18-85

Dane kontaktowe Administratora:
www.oferta.turystyka.pl
Adres email: biuro@oferta.turystyka.pl
Nr telefonu: 52 3765630

Administrator przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami turystycznymi w celu udzielenia informacji o możliwościach zorganizowania podróży, przygotowania oferty, tymczasowej rezerwacji usług turystycznych oraz zawarcia i realizacji umowy o Organizację Imprezy Turystycznej. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy rachunkowe, prawne), a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizowanej umowy. Celem Administratora jest również inspirowanie Państwa do egzotycznych podróży i informowanie o najlepszych ofertach poprzez wysyłkę Newsletter ’a. Zapis do Newsletter ’a i otrzymywanie ofert handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f (RODO)

Państwa dane osobowe przekazywane są przez Administratora podmiotom realizującym usługi określone w zawartej z Państwem umowie o Organizację Imprezy Turystycznej. Dodatkowo, za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom realizującym tymczasowe rezerwacje lotnicze, rezerwacje hotelu itp. Ponadto Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom świadczącym usługi w imieniu Administratora, np. usługi rachunkowe, podatkowe, doradcze, informatyczne. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, to Państwa dane osobowe są przekazywane również niezbędnym instytucjom państwowym. W związku z tym, że Administrator świadczy usługi na całym świecie, to Państwa dane osobowe są przekazywane również do kontrahentów z Państw trzecich. Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe podane przez Państwa do przygotowania oferty lub zawarcia umowy będą przechowywane przez Administratora przez 3 lata. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celach marketingowych do momentu wypisania się z Newsletter ‘a. W przypadku wystąpienia dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizowanej umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest elementem niezbędnym do zawarcia i zrealizowania umowy o Organizację Imprezy Turystycznej i wymaga przekazania Administratorowi danych osobowych uczestników Imprezy oraz osoby zawierającej umowę. Bez podania niezbędnych danych niemożliwa jest rezerwacja i realizacja usług turystycznych, np. rezerwacja hotelu, zakup biletu lotniczego i tym samym niemożliwe jest wywiązanie się Administratora z umowy.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Na stronie internetowej www.oferta.turystyka.pl  pliki „cookies” wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. „Cookies" to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. „Cookies" są pobierane przy każdorazowym korzystaniu z serwisu. Pliki „cookies" nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
statystyczne - pozwalają na tworzenie, do celów wewnętrznych statystyk pracy, serwisów odwiedzin użytkowników sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) stałe - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu „cookies” w przeglądarce internetowej. Usunięcie plików „cookies” może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.oferta.turystyka.pl

Youtube